Helaas is continuïteit niet altijd een gegeven. Meestal is een eerste teken aan de wand de oplopende (belasting) schulden. Daarbij dient de accountant zich bij de samenstelling van de jaarrekening te vergewissen van de continuïteit. Vervolgens is de vraag hoe dreigende discontinuïteit het beste kan worden benaderd en welke consequenties dit heeft. Maarten-Joost spart graag met accountants en hun klanten over dit onderwerp waarbij de mogelijkheden voor continuïteit worden afgewogen tegen (de mogelijke) gevolgen van discontinuïteit. 

De volgende onderwerpen komen dan o.a. aan bod:

  • welke oorzaken kunnen worden aangewezen voor dreigende discontinuïteit. Is het een eenmalig incident danwel betreft het een structureel probleem?
  • wat is de positie van de accountant bij ‘twijfel’ aan de continuïteit voor wat betreft de jaarrekening en welke maatregelen kunnen worden genomen om deze ‘twijfel’ weg te nemen?
  • wanneer kan of moet een ‘voorziening deelneming’ worden gevormd en welke juridische consequenties heeft het opnemen van een voorziening? Wat betekent een ‘letter of support’ of een ‘letter of comfort’?
  • welke (on)mogelijkheden biedt de financieringsstructuur?
  • is een crediteurenakkoord een oplossing (Whoa)?
  • wat is een sterfhuisconstructie?
  • is een faillissement met doorstart een mogelijkheid?
  • is een vrijwillige bedrijfsbeëindiging gevolgd door een (turbo) liquidatie een mogelijkheid?